برنامه نویسی-برنامه سازی-مهندس فیروزان

عنوان درس:
برنامه نویسی
برنامه سازی

آدرس گروه کلاسی: https://t.me/joinchat/AtdegVPAW9mjtIwVje1Aug

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود
4جلسه چهارمدانلود
5جلسه پنجمدانلود
6جلسه ششمدانلود
7تمریندانلود2 نمره دارد
جزوه درسی جهت مطالعه