برنامه نویسی-برنامه سازی-مهندس فیروزان

عنوان درس:
برنامه نویسی
برنامه سازی

آدرس گروه کلاسی: https://t.me/joinchat/AtdegVPAW9mjtIwVje1Aug

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود
۴جلسه چهارمدانلود
۵جلسه پنجمدانلود
۶جلسه ششمدانلود
۷تمریندانلود۲ نمره دارد
جزوه درسی جهت مطالعه