اصول مذاکرات-دکتر لطفعلی پور

عنوان درس: اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جزوه درسیدانلودPDF