آمار-خانم نوایی

عنوان درس:
آمار و احتمالات- آمار و احتمالات مهندسی

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود
4جلسه چهارمدانلود
5جزوه کلاسیدانلود