آمار-خانم نوایی

عنوان درس:
آمار و احتمالات- آمار و احتمالات مهندسی

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود
۴جلسه چهارمدانلود
۵جزوه کلاسیدانلود