آمار-خانم شکری

عنوان درس: روشهای آماری،آمار و کاربرد،روشهای آماری،آمار کاربردی

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسات اول تا سومدانلود
۲جلسه چهارمدانلود
۳جلسه پنجمدانلود
۴جلسه ششمدانلود
۵جلسه هفتمدانلود