آمار-خانم شکری

عنوان درس: روشهای آماری،آمار و کاربرد،روشهای آماری،آمار کاربردی

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسات اول تا سومدانلود
2جلسه چهارمدانلود
3جلسه پنجمدانلود
4جلسه ششمدانلود
5جلسه هفتمدانلود